Οροι χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Προοίμιο
1.1. Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από τη LoveSouvlaki.gr Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
1.2. Η LoveSouvlaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

2. Χρήση
2.1. Η LoveSouvlaki.gr παρέχει αποκλειστικά το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου για μη εμπορικούς σκοπούς.
2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
3.1. Το περιεχόμενο του τόπου (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της LoveSouvlaki.gr ή τρίτων συνεργατών/μερών και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της LoveSouvlaki.gr, οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου.

4. Περιορισμός ευθύνης
4.1. Η LoveSouvlaki.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. Επίσης δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
4.2. Η LoveSouvlaki.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, για τη λειτουργία του παρόντος τόπου καθώς και για τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται σ'αυτόν. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται 'ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ' και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται η εταιρία την ασφάλεια ή την καταλληλότητα τους για την προορισμένη χρήση.
4.3. Σε καμία περίπτωση η LoveSouvlaki.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού.
4.4. Ο παρόν δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η LoveSouvlaki.gr, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της LoveSouvlaki.gr και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ή να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη LoveSouvlaki.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο.

6. Χρήση cookies
Στον δικτυακό τόπο της LoveSouvlaki.gr δεν χρησιμοποιούνται cookies.

7. Παροχή πληροφοριών
Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της LoveSouvlaki.gr στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την LoveSouvlaki.gr ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

8. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.